Regulamin akcji „pomagamy #sPRINTem”

 1. Organizatorem Akcji „pomagamy #sPRINTem” jest LFP Industrial Solutions Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-416) ul. Kwidzyńska 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000509473, NIP: 8982206798 (dalej: „Organizator”), która posiada wszelkie prawa do zarządzania ww. Akcją „pomagamy #sPRINTem”, w tym do jej uruchomienia, promocji, koordynacji oraz zakończenia.
 2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: sprintem@lfp-industrial.pl
 3. Akcja „pomagamy #sPRINTem” (dalej „Akcja”) organizowana jest w formie zaangażowania Uczestnika w aktywność sportową z wykorzystaniem aplikacji mobilnej MapMyRun, o której mowa w pkt 7-8 poniżej.
 4. Pomagamy #sPRINTem ma charakter charytatywny, a udział w niej jest dobrowolny, bezpłatny oraz non-profit dla wszystkich uczestników Akcji. Głównym celem Akcji jest pomoc dzieciom objętym systemem Pieczy Zastępczej przebywającym w Rodzinnych Domach Dziecka, Pogotowiach Opiekuńczych Rodzinach Zastępczych poprzez wsparcie celowe Fundacji ESPA z siedziba w Legnicy (59-220), przy ul. Lotniczej 29, wpisanej do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060638, ale Organizator dopuszcza również wsparcie dzieci z innych Fundacji oraz Domów Dziecka.
 5. Akcja skierowana jest do pełnoletnich pracowników, współpracowników, kontrahentów, klientów Organizatora oraz ich pracowników i współpracowników, jak również innych osób zaproszonych do udziału przez Organizatora. Organizator każdorazowo zatwierdza kandydaturę potencjalnego Uczestnika, po przesłaniu przez niego prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie https://www.lfp-industrial.pl/sprintem/. W formularzu należy podać imię, nazwisko, adres e-mail zgodny z adresem użytym do rejestracji użytkownika w aplikacji MapMyRun oraz nazwę reprezentowanej firmy. Podanie innego adresu e-mail uniemożliwi identyfikację Uczestnika przez Organizatora oraz dodanie go do Akcji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania uczestników, których firmy nie dostały zaproszenia do Akcji, mimo prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 7. Do Akcji można przystąpić w dowolnym momencie 2023 roku poprzez dołączenie do Grupy „Akcja pomagamy #sPRINTem” w bezpłatnej aplikacji MapMyRun (do pobrania w Google Play oraz AppStore) przy spełnieniu spełnienie pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem zapisu zdania poprzedniego.
 8. Do udziału w Akcji niezbędne jest urządzenie z zainstalowanym systemem Android lub iOS, aktywną transmisją danych oraz GPS, umożliwiające zainstalowanie i korzystanie z aplikacji MapMyRun. Aplikacja MapMyRun jest własnością jej twórców, którzy ustalają zasady korzystania z aplikacji oraz zasady ochrony prywatności, z którymi należy zapoznać się przed zainstalowaniem aplikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie aplikacji, ewentualne szkody wynikające z jej użytkowania oraz zasady ochrony prywatności stosowane przez właściciela aplikacji.
 9. Udział w Akcji jest w pełni dobrowolny. Każdy z uczestników ma prawo do rezygnacji z udziału w Akcji w dowolnej chwili. W takim przypadku wystarczy się wypisać z Grupy wskazanej w pkt. 7. powyżej lub w przypadku problemów skontaktować się z Organizatorem. Wyniki uzyskane w danym miesiącu przez Uczestnika, w przypadku jego rezygnacji, przepadają i nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyróżnionego danego miesiąca.
 10. Każdy Uczestnik podejmuje w związku z udziałem w Akcji dowolną, dostępną w aplikacji MapMyRun, aktywność sportową na własne ryzyko, stosownie do swojego stanu zdrowia i możliwości organizmu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne następstwa oraz szkody wynikające z podejmowania aktywności sportowej przez Uczestników. Organizator zachęca do podejmowania aktywności sportowej w sposób bezpieczny, odpowiedzialny oraz zgodny z literą prawa. W przypadku wątpliwości co do możliwości uczestnictwa w Akcji Uczestnik przed przystąpieniem winien skonsultować się z odpowiednim lekarzem
 11. Udział w Akcji polega na rejestrowaniu aktywności sportowej za pomocą aplikacji MapMyRun, o której mowa w pkt 7-8 i 10. powyżej.
 12. Akcja trwa przez cały 2023 rok i obejmuje 12 comiesięcznych cykli, w których wyróżniony będzie uczestnik oraz firma, którą reprezentuje. Liczba miejsc w Akcji jest ograniczona, a o dostępie do Grupy „Akcja pomagamy #sPRINTem” ostatecznie decyduje Organizator.
 13. O przyznaniu wyróżnienia decyduje Organizator akcji na podstawie liczby spalonych przez uczestników kalorii, które są rejestrowane przez aplikację w danym cyklu miesięcznym. Informacje o przyznanych wyróżnieniach, Organizator opublikuje na portalach społecznościowych LinkedIn, Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej https://www.lfp-industrial.pl/sprintem/.
 14. W każdym miesiącu Akcji Organizator przyznaje 1 wyróżnienie. Każdy Uczestnik może zdobyć w ramach Akcji maksymalnie jedno wyróżnienie w ciągu danego roku.
 15. Wyróżnienie dla uczestnika ma charakter non-profit i związane jest jedynie z otrzymaniem przez Uczestnika z danej firmy wyróżnienia „Wzorowy Wspomagacz” Akcji „pomagamy #sPRINTem z zastrzeżeniem pkt 17. Organizator przekaże natomiast dedykowane wsparcie finansowe na wybranego wychowanka Fundacji ESPA.
 16. Kwota jednostkowego wsparcia finansowego przeznaczona przez Organizatora na realizację potrzeb podopiecznych Fundacji ESPA mieści się w przedziale 500 – 1000 PLN i jest zależna od indywidualnych potrzeb poszczególnych beneficjentów. Całkowita maksymalna wartość dofinansowania w ramach rocznej Akcji wynosi 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Organizator dopuszcza możliwość dołączenia do akcji „pomagamy sPRINTem” inne firmy chcące wesprzeć finansowo podopiecznych Fundacji ESPA.
 17. Akcja ma charakter charytatywny, dlatego uzyskanie wyróżnienia nie wiąże się z przyznaniem Uczestnikom nagród o charakterze materialnym z zastrzeżeniem, że Organizator w wybranych miesiącach może przyznać wybranemu Uczestnikowi Akcji „pomagamy #sPRINTem nagrodę w postaci upominku-niespodzianki o niskiej wartości (podlegającą zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 18. Udział w Akcji wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy reprezentowanej przez Uczestnika, dla celów udziału w Akcji oraz zgody na publikację informacji o ewentualnych uzyskanych wyróżnieniach. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do udziału w Akcji. Uczestnik może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie wizerunku zarejestrowanego na fotografiach udostępnionych przez Użytkownika w aplikacji MapMyRun lub w mediach społecznościowych w związku z udziałem w Akcji. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora następuje na zasadach określonych polityce prywatności.
 19. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i jest dostępny na stronie internetowej https://www.lfp-industrial.pl/sprintem/

Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne

Polityka prywatności obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem https://www.lfp-industrial.pl/sprintem/ (dalej: „strona internetowa”) oraz Uczestników Akcji „pomagamy #sPRINTem” (dalej: „Akcja”).

Administratorem danych osobowych jest LFP Industrial Solutions Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-416) ul. Kwidzyńska 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000509473, NIP: 8982206798 (dalej: „Administrator” lub „LFP”).

Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także innych przepisów regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem LFP Industrial Solutions wskazanym powyżej lub pod adresem e-mail: sprintem@lfp-industrial.pl

II. Dane Użytkowników strony internetowej

W celu obsługi strony internetowej Administrator może przetwarzać informacje takie jak: informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usługi, np.: adres IP urządzenia, informacje zawarte w plikach cookies, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane o aktywności na stronie internetowej. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług oraz poprawy jakości i funkcjonowania świadczonych usług.

III. Dane Uczestników Akcji

 1. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda udzielona przy zgłoszeniu do udziału w Akcji (art. 6 ust. 1. pkt a RODO). Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu: identyfikacji Uczestników Akcji w aplikacji MapMyRun, prowadzenia rankingu wyników oraz wyłonienia osób wyróżnionych.
 4. Dane nie będą przetwarzane bez odrębnej zgody w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.
 5. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy.
 6. Dane przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej edycji Akcji (rok kalendarzowy), a następnie zostaną usunięte w ciągu 12 miesięcy.
 7. Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych). Ponadto informacje o wyróżnionych w poszczególnych miesiącach zostaną, na podstawie odrębnie udzielonej zgody Użytkownika, opublikowane na stronie internetowej Administratora i/lub w mediach społecznościowych (pkt IV Polityki Prywatności).
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych. W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w pkt I. powyżej.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 10. Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
 11. Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem zamieszczania danych w mediach społecznościowych (pkt IV Polityki Prywatności).

IV. Dane użytkowników serwisów społecznościowych

LFP Industrial Solutions w ramach Akcji może korzystać z następujących serwisów społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, do których odnośniki mogą znajdować się również na stronie internetowej Akcji.
Dane wprowadzane przez Użytkowników portali społecznościowych mogą być przetwarzane przez:

 • spółkę Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 która może przetwarzać dane poza granicami EOG. Wystarczający poziom zabezpieczeń został przez spółkę wykazany poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
 • spółkę Twitter, Inc. 1355 Market Street #900 San Francisco, California 94103, która może przetwarzać dane poza granicami EOG. Wystarczający poziom zabezpieczeń został przez spółkę wykazany poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
 • spółkę LinkedIn Corporation Robert Noyce Building, Santa Clara, California 95052, US, która może przetwarzać dane poza granicami EOG. Wystarczający poziom zabezpieczeń został przez spółkę wykazany poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0
 • spółkę Google LLC, Mountain View, California 94043, US, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, która może przetwarzać dane poza granicami EOG. Wystarczający poziom zabezpieczeń został przez spółkę wykazany poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Operatorzy portali społecznościowych przetwarzają dane osobowe we własnym zakresie, zgodnie z wprowadzoną przez siebie polityką prywatności, z polityką prywatności poszczególnych portali społecznościowych można zapoznać się pod następującymi adresami:

 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
 • Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
 • Instagram: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388
 • Twitter: https://twitter.com/en/privacy
 • YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

W celu umożliwienia korzystania z serwisów społecznościowych, Administrator może przetwarzać następujące dane użytkowników: imię i nazwisko lub inna nazwa Użytkownika, informacje o polubieniu fanpage’a, aktywności na fanpage’u, treść komentarzy i postów zamieszczanych przez Użytkowników, zdjęcia zamieszczone przez Użytkowników.

Z uwagi na specyfikę portali społecznościowych, informacje o osobach obserwujących fanpage, polubieniach oraz treść komentarzy, posty, zdjęcia oraz inne informacje zamieszczane przez Użytkowników mogą być jawne dla innych użytkowników oraz osób trzecich, na co Administrator nie ma wpływu.

Podstawą przetwarzania danych za pośrednictwem portali społecznościowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zapewnieniu możliwości kontaktu z Użytkownikami oraz prowadzeniu działań informacyjnych dotyczących Akcji (art. 6 ust. 1. lit f RODO).

Dane przetwarzane są przez okres komunikacji z Użytkownikami.

V. Odnośniki zewnętrzne

Strona internetowa oraz innego rodzaju komunikacja może zawierać odnośniki do serwisów zewnętrznych. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem takich stron, serwisów i odnośników nie podlegają niniejszej polityce prywatności i LFP Industrial Solutions nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem takich stron internetowych. Serwisy, do których odnośniki znajdują się na naszej stronie internetowej posiadają własną politykę prywatności określającą sposób przetwarzania danych użytkowników.

VI. Pliki cookies

Administrator w ramach serwisu może korzystać z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki (zwykle tekstowe), które mogą być zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z serwisu. Pliki cookie zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej oraz nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania i unikalny numer. Pliki cookies nie są szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości plików możliwe jest wyłącznie przez serwer, który je utworzył.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach:

 • optymalizacji korzystania ze strony internetowej, np. pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i dostosować zawartość strony do indywidualnych preferencji Użytkownika;
 • tworzenia statystyk w celu ulepszania struktury i zawartości stron internetowych;
 • utrzymania sesji Użytkownika po zamknięciu strony;
 • obsługi komponentów firm trzecich, np. Adobe Flash czy Facebook Connect itp.

Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookie. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. W przypadku braku akceptacji stosowania plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki (co może wpłynąć na możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności strony internetowej) lub zaprzestać korzystania z serwisu. Warunkiem działania plików cookies jest w każdym przypadku ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie usunąć lub zablokować pliki cookies przez zmianę ustawień przeglądarki. Zmiany są skuteczne wyłącznie w przypadku korzystania z przeglądarki, w której zostały dokonane.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępne jest na stronie prowadzonej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: wszystkoociasteczkach.pl

Subscribe to our newsletter